• Bestaat ruim 30 jaar
  • Gratis verzending vanaf 49 euro
  • Fysieke locaties in Arnhem en Nijmegen
  • Betaal met iDeal of PayPal

Algemene voorwaarden

Klantgerichtheid en Service staan bij Gabbertje altijd voorop!

Artikel 1

De klant cq. afnemer heeft de mogenlijkheid de aankoop-overeenkomst te ontbinden gedurende 10 werkdagen na levering van het artikel aan de consument.

Deze dag gaat in op de dag na de dag van aflevering aan de consument of namens de consument. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met de artikelen en de verpakking Hij zal de artikelen slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat gebruikelijk is om te kunnen beoordelen of hij de artikelen wenst te behouden. Indien hij van zijn ontbinding-recht gebruik maakt, zal hij de artikelen voorzien van de aangehechte lebels en etiketten en alle geleverde toebehoren en ongebruikt/ongedragen/ongewassen in de orgininele staat en verpakking aan Gabbertje retourneren waarbij het artikel niet beschadigd wordt.

Artikel 2

Kosten in geval van ontbinding van de aankoop-overeenkomst.

Indien de consument gebruikt maakt van zijn ontbindings-recht komt een gedeelte van de kosten voor terugzending aan Gabbertje voor zijn rekening. De consument draagt €3,00 bij aan de kosten voor terugzending.

Artikel 3

Indien de consument de koop-prijs voor het artikel reeds betaald heeft, zal Gabbertje dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of ontbinding, terugbetalen (we communiceren in onze klanten-communicatie binnen 7 dagen).

Artikel 4

Garantie

Gabbertje staat niet in voor gebreken die na levering van de artikelen zijn ontslaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid of die het gevolg zijn van verandering die de consument of een derde aan het geleverde heeft gebracht. Evenmin staat Gabbertje in voor de eventueel onstane schade als gevolg van deze gebreken.

Artikel 5

Reclame tav. geleverde artikelen dienen binnen 8 dagen na levering bij Gabbertje te worden gedaan.

Artikel 6

Gabbertje zal zich tot het uiterste inspannen om de geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 15 dagen uit te voeren tenzij een langere leverings-termijn is afgesproken.

Indien de levering vertraging ondervindt of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 15 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst, voor het gedeelte  waarin deze niet kan worden uitgevoerd, zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Gabbertje uitsluitend gehouden zijn het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding te restitueren.

Artikel 7

Gabbertje behoudt zich het recht voor tot wijziging van de Algemene Voorwaarden, tarieven en prijzen, waarbij de voorwaarden, prijzen en tarieven ten tijde van de aanschaf geldend zijn.